Doprava zdarma od 60 EUR.

Podmienky súťaže

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Vitek Bikes s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 542 789, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 149934/B (ďalej len “organizátor”).

 

2. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať od 16.12. do 23.2.2022 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“). Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Instagram.


3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi, či k ďalším osobám povereným zaistením tejto súťaže, ako aj osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z týchto osôb v blízkom vzťahu. Súťažiaci musí mať pred zahájením súťaže založený účet na sociálnej sieti Instagram a v dobe ukončenia súťaže musí byť fanúšikom stránky vitekbike. Súťažiaci musí mať verejný profil a musí dodržiavať všetky pravidlá používania sociálnej siete Instagram uvedené na https://www.instagram.com/about/legal/terms. Do záverečného vyhodnotenia o výhry budú zaradení len súťažiaci spĺňajúci vyššie uvedené podmienky.


4. MECHANIKA SÚŤAŽE / HODNOTIACE KRITÉRIUM

Úlohou súťažiaceho je uviesť do komentáru pod súťažným príspevkom správnu odpoveď na súťažnú otázku a zároveň označiť v komentári ďalších dvoch priateľov. Usporiadateľ súťaže vyžrebuje dňa 24.12.2022 troch výhercov, pričom prvý získa prilbu, druhý fľašu „Tour de France“ a tretí fľašu “Giro dÍtalia“.

 

5. VÝHERCOVIA

Výhercami sa stanú 3 súťažiaci zo Slovenskej republiky, ktorých vyberie usporiadateľ súťaže.


6. OZNÁMENIE VÝHERCOV

Vybraní výhercovia budú vyhlásení v deň žrebovania, t.j. 24.12.2022. Na oznámenie výhry jednotlivým výhercom sú vždy využité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi súťaže na ich instagramovom profile. Výhercovia budú zároveň zverejnení na instagramovom profile https://www.instagram.com/vitekbike/ v rámci príslušného súťažného príspevku, podľa kritérií uvedených v bode 4.


7. PODMIENKY PRE ZÍSKANIE VÝHRY

Výhra bude zaslaná prepravnou spoločnosťou na adresu uvedenú výhercom, len na území Slovenskej republiky, a to najneskôr do 30 dní od vyhlásenia jednotlivých výhercov. Výhra účastníkov súťaže, ktorú z dôvodov nezavinených usporiadateľom nebude možné doručiť, nebude odovzdaná a nárok na ňu zaniká. Na výhru nevzniká právny nárok, nie je možné ju zameniť za hotovosť, ani požadovať namiesto nej iné plnenie. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca do 3 pracovných dní od vyhlásenia výhercov neposkytne svoju doručovaciu adresu, na ktorú mu má byť výhra zaslaná.

 

8. OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a súčasne o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej tiež „GDPR“), organizátor oznamuje tieto informácie podľa čl. 12 a 13 GDPR o spracovaní osobných údajov:

Správcom a spracovateľom údajov je spoločnosť Vitek Bikes s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 542 789. Rozsah a obsah spracovaných osobných údajov: Spracovateľ zhromažďuje mená výhercov a poskytnuté doručovacie adresy výhercov výhradne za účelom odoslania výhry súťažiacemu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na odoslanie a doručenie výhry; po tejto lehote budú všetky poskytnuté osobné údaje výhercu bezpečne zmazané z dátových úložísk organizátora. Účel spracovania: dokladovanie vzniku, priebehu a vyhodnotenia súťaže, vnútorná kontrola a evidencia, ochrana právnych nárokov a plnenia zákonných povinností.

Právny základ spracovania: plnenie zmlúv so subjektmi údajov (splnenie podmienok súťaže), plnenie právnych povinností (evidencia dokladov podľa zákona o účtovníctve), oprávnené záujmy správcu (vnútorná administratívna evidencia).

Kategória príjemcov týchto osobných údajov: v prípade žiadosti na základe zákona a v jeho medziach orgány verejnej moci (súdy, správne orgány). Osobné údaje nie sú odovzdávané do tretích krajín mimo Európskej únie. Správca nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie o osobných údajoch ani profilovanie.

Doba uchovania osobných údajov: po dobu trvania súťaže a následne po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu oprávnených záujmov správcu (uchovanie evidencie pre prípad súdneho sporu).

Za podmienok stanovených GDPR majú účastníci súťaže právo:
žiadať o oznámenie účelu spracovania osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov spracúvaných osobných údajov, plánovanej dĺžky uchovávania osobných údajov a o oznámenie zdrojov osobných údajov, ak nimi nie sú sami účastníci,
žiadať o opravu alebo výmaz osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracovania, prípadne môžu vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, podať sťažnosť na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, kontaktné údaje na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

9. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny doby jej trvania, či súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou do dňa uverejnenia na účte Instagramu „https://www.instagram.com/poetiko.organic_sk/„. V prípade, ak bude mať usporiadateľ alebo organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu príde, súťažiaci bude zo súťaže vylúčený; rovnako to platí aj v prípade jednania súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla alebo mohla pomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore so súťažnými pravidlami či podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair play. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť internetu a sociálnej siete Instagram). Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži, ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. V prípade, ak sa výhercu nepodarí kontaktovať na jeho Instagram účte, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry. Takto neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry v súvislosti s jej zaslaním prepravnou spoločnosťou. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram.


V Bratislave dňa 10.12. 2022